Regulamin konkursu Dandycore x Roomcays

Regulamin konkursu „Dandycore x Roomcays”

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się
konkurs („Konkurs”): „Dandycore x Roomcays” przeprowadzony w witrynie
internetowej Instagram na profilu marki Dandycore (https://www.instagram.com/dandycore/)
2. Konkurs trwać będzie od 7.10.2020 r. do 31.10.2020 r.
3. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest marka Roomcays, zwana dalej „Organizatorem”, za przeprowadzenie konkursu odpowiada marka Dandycore (zwana dalej „Przeprowadzającym”)
4. Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie prawidłowego przebiegu konkursu jest Przeprowadzający

§2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, a osoby małoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za pisemną
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (udostępnionej do wglądu dla Organizatora).

§3 Terminy i zasady konkursu
1. Konkurs odbywa się w dniach: 7.10.2020 r. – 31.10.2020 r.
2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
3. Zadaniem konkursowym jest umieszczenie w formie zdjęcia / filmu na IG Stories posta przedstawiającego jesienną stylizację oraz oznaczenie profili marek Roomcays i Dandycore
4. Uczestnik konkursu, przesyłając swoje zgłoszenie konkursowe, ponosi pełną
odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób
trzecich.
5. Zgłoszenia należy publikować do dnia 31.10.2020 r. do godziny: 23:59.
6. Wyboru zwycięzcy do dnia 30.04.2019 r. dokona jury, w skład którego wejdą członkowie zespołu Dandycore: Dawid Tymiński, Piotr Karwala, Adam Ptak, Karol Majchrzak.
7. Werdykt oraz podsumowanie konkursu zostaną opublikowane jako relacja na profilu Dandycore

§4 Zwycięzcy i nagrody
1. W konkursie nagrodzone zostanie 20 osób
2. Nagrodą są zestawy, w skład których wchodzą: szampon do brody, olejek do brody, balsam do brody oraz skarpetki.
3. Uczestnik, który wygra nagrodę zostanie poinformowany przez Przeprowadzającego
poprzez wiadomość prywatną w serwisie Instagram. W przeciągu trzech dni od daty otrzymania takiej wiadomości zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia chęci odbioru nagrody. Jeśli laureat nie odpowie na wspomnianą wiadomość w określonym terminie, traci prawo do nagrody. Przeprowadzający może wtedy wyznaczyć innego uczestnika jako laureata
4. Uczestnikami nie mogą być współpracownicy Jurorów ani Organizatora, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Jurorem i Organizatorem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci). Ponadto uczestnikami nie mogą być także właściciele, pracownicy oraz współpracownicy firmy będącej fundatorem nagród w Konkursie.
5. Nagrodzonemu Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zamiany nagrody rzeczowej na jej
ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju.
6. Organizator oświadcza, że nagroda jest zwolniona z podatku dochodowego od osób
fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych.

§5 Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator
2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania
3. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu.

§6 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi
obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
3. Zgłoszenia przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie muszą być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie mogą stanowić opracowań innych utworów, nie mogą w nich być wykorzystywane jakiekolwiek ilustracje, zdjęcia lub inne elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom
trzecim. Uczestnik poprzez przesłanie zgłoszenia potwierdza, że przysługują mu
wszelkie prawa autorskie do dzieła/dzieł w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniach poprzednich.

§6 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na blogu http://dandycore,pl
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika, w stosunku, do
którego powziął on uzasadnione podejrzenie, iż działa on albo w sposób sprzeczny z
zasadami Konkursu opisanymi w niniejszym Regulaminie albo w sposób sprzeczny z
prawem.
3. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.
5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa